info@csaba.cz

BACB

 

VÝBOR PRO CERTIFIKACI BEHAVIORÁLNÍCH ANALYTIKTŮ A MEZINÁRODNÍ UDĚLOVÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K VÝKONU POVOLÁNÍ  BEHAVIORÁLNÍHO ANALYTIKA

 Neil Martin, PhD, BCBA-D, ředitel mezinárodního rozvoje při BACB Director of International Development

Behavior Analyst Certification Board

Ke stažení zde: certifikaceBACBPřeklad do češtiny Mgr. Marián Adamik a MUDr. Jana Gandalovičová

Výbor pro certifikaci behaviorálních analytiků®, Inc. (BACB®) je spíše nezávislou neziskovou korporací než členskou organizací. Byl založena v květnu 1998 na základě certifikačního programu, který je spravován Ministerstvem pro záležitosti dětí a rodiny státu Florida (Starin, Hemingway & Hartsfield, 1993). První kolo zkoušek BACB se konalo v květnu 2000 s využitím Floridských certifikačních zkoušek. Postupně se ale Floridský certifikační program přestal využívat a od roku 2004 se BACB stal jediným existujícím orgánem pro udělování licence behaviorálním analytikům. Certifikační programy BACB splňují přísné a náročné standardy kvality (Shook, 2005) a jsou akreditovány Národní radou pro Certifikační agentury, což je akreditační orgán Institutu pro nejvyšší kvalitu certifikací (2010).

Cílem globální mise BACB je ochrana klientů využívajících služeb behaviorální analýzy po celém světě. Součástí aktivit zaměřených na ochranu je systematické nastavení, propagace a šíření profesionálních standardů. Globální Vize BACB zahrnuje vyřešení širšího spektra sociálně významných problémů tím, že se zvýší dostupnost kvalifikovaných behaviorálních analytiků ve světě.

BACB certifikuje behaviorální analytiky na dvou úrovních: Behaviorální analytik® certifikovaný Radou (BCBA®) a Pomocný behaviorální analytik® certifikovaný Radou (BCaBA®), s nižší úrovní odbornosti. BCBA může také splňovat požadavky pro vyšší certifikovanou pozici na úrovni doktorátu (BCBA-D™). BACB nabízí licenci pro úroveň instruktorů – Registrovaný behaviorální technik (RBT™).

 

Požadavky na způsobilost pro certifikaci BCBA/BCaBA

Každý, kdo má zájem stát se BCBA nebo BCaBA musí složit příslušnou zkoušku BACB. Pro způsobilost k absolvování zkoušky je potřebné splnit požadavky, kterých součástí je získání akademického titulu, absolvování teoretického studia a požadované praxe pod dohledem školitele.

Zájemci o absolvování zkoušky BCBA musí vlastnit magisterský titul v psychologii, pedagogice nebo behaviorální analýze z univerzity nebo jiné vhodné akreditované vyšší vzdělávací instituce. Zájemce musí absolvovat 270 hodin teoretické přípravy na postgraduální úrovni v behaviorální analýze, specificky zaměřené tak, aby obsahovala oblasti zahrnující úkoly se seznamu BACB a etických standardů profese (viď tabulka 1). Jednotlivci musí mít také ukončeno 1500 hodin samostatné práce v terénu pod supervizí (dohledem), včetně 5 procent (75 hodin) přímo pod dohledem konkrétního BCBA. Toto je primární možnost (volba 1), pomocí kterého získala většina jednotlivců způsobilost absolvovat zkoušku BCBA. Nicméně, existují další dvě alternativní možnosti pro získání způsobilosti k absolvování zkoušky BCBA, které jsou méně známé.

Možnost 2 (Možnost vyučování na fakultě) je pro současné členy fakulty, kteří učí behaviorální analýzu. Tato možnost vyžaduje, aby uchazeč strávil na pozici učitele na plný úvazek na akreditované vyšší vzdělávací instituci v souhrnu nejméně 3 roky v rámci pětiletého období. Uchazeč musí odučit nejméně 5 částí/opakování kurzu behaviorální analýzy; musí odučit nejméně 2 oblasti s behaviorálně analytickým obsahem (z koncepcí a principů chování, monotematických výzkumných metod, aplikované behaviorální analýzy, etiky v behaviorální analýze) v samostatných kurzech; každý odučený kurz musí být primárně věnován behaviorální analýze, odborná práce v rámci kurzu musí být odučena na úrovni absolventa. Požadavky poskytnutí důkazů o vyučování musí být doplněny dopisem od uchazečova vedoucího katedry a sylaby seminářů. Kromě toho musí mít uchazeč publikován nejméně jeden článek, který se zabývá behaviorální analýzou, přičemž zahrnuje nejméně jednu experimentální evaluaci, je publikován ve vysoce kvalitním odborném časopise recenzovaném specialisty z oboru. Uchazeč musí být prvním nebo druhým autorem. Požadavek vyučování a publikování nahrazuje požadavek absolvování požadovaných 270-hodin teorie.

Možnost 3 (možnost Post-doktorandské praxe) je realizovatelná pro profesně starší provozovatele praxe, pro které není lehké absolvovat studentskou práci a praxi pod dohledem. Uchazeč musí vlastnit titul doktora v behaviorální analýze, psychologii nebo vzdělávaní z akreditované vyšší vzdělávací instituce. Uchazeč musí mít nejméně 10 let post-doktorandské praxe zaměřené na behaviorální analýzu. Délka praxe tedy musí být v souhrnu nejméně 10 let na plný úvazek a praxe musí být absolvována a konána v souladu s příslušnými státními nebo národními profesními požadavky. Požadovaná dokumentace zahrnuje uchazečův životopis, podepsanou atestaci od současných nebo bývalých zaměstnavatelů a výtisk profesního oprávnění k výkonu povolání. Uchazeči musí prokázat nejméně 500 hodin praxe s dohledem, která splňuje současné požadavky na praxi BACB a tato praxe musí začít v návaznosti na 10 let trvající post-doktorandskou praxi.

Zájemci o absolvování zkoušky BCaBA musí vlastnit bakalářský titul, mít za sebou 180 hodin teoretické přípravy v rámci výuky zaměřené na behaviorální analýzu (viď tabulka č. 1) a absolvovat 1000 hodin samostatné práce v terénu pod supervizí, z nichž 5 procent (50 hodin) musí přímo odpracovat pod dohledem vyškoleného BCBA.

Detaily týkající se odpovídajích aktivit pod supervizí, vhodných klientů, povahy a dokumentace supervize jsou dostupné na webové stránce BACB (www.bacb.com).

 

Obsažené oblasti BCBA Hodiny BCaBA Hodiny
Etické a Profesionální Zásady 45 15
Koncepty a Principy Behaviorální Analýzy 45 45
Výzkumní metody v behaviorální analýze Měření (včetně analýzy dat) 25 10
Experimentální Projekt 20 5
Aplikovaná behaviorální Analýza Identifikace Problému a Posouzení 30 30
Základní prvky behaviorální změny a Specifické postupy behaviorální změny 45 45
Intervence and faktory behaviorální změny 10 5
Systémy behaviorální změny 10 5
Implementace, Management and Dohled 10 5
Dle zvážení 30 15
TOTAL 270 180

Tabulka č 1: Počet hodin absolvovaných v rámci studentské práce během kurzů pro BCBA and BCaBA a tematické okruhy

Zkoušky k získání BCBA/BCaBA

Po splnění požadovaných kritérií, které uchazeče kvalifikují k účasti na zkoušce k dosažení BCBA or BCaBA, jsou zájemci vyzváni k absolvování specifické zkoušky. Ta se skládá z testu s výběrem možností, který obsahuje 150 (BCBA) nebo 132 (BCaBA) otázek. Zkoušky se uskutečňují pod správou Pearson VUE, což je nezávislá organizace, která je odpovědná za spravování certifikačních a kvalifikačních zkoušek v různých specializacích, včetně těch, které se vztahují k vysokoškolským studiím, zaměstnání, financím, informačním technologiím, právu, pojištění a dokonce řidičským oprávněním. Pearson VUE poskytuje počítačem vyhodnocované testovací služby ve vice než 400 zemích po celém světě. Osoby, které se kvalifikují na některé ze zkoušek BACB, mají 4 týdny na zarezervování preferovaného data, času a místa své zkoušky, přičemž do úvahy připadají 4 termíny: v únoru, květnu, srpnu a listopadu. Zkoušky je v současnosti možné absolvovat v následujících jazycích – angličtině, španělštině, italštině, hebrejštině, zjednodušené čínštině, přičemž jsou plánovány překlady do brazilské portugalštiny, korejštiny, ruštiny, polštiny, japonštiny, francouzštiny, arabštiny a hindštiny. Zájemci, kteří se účastní zkoušky poprvé, mají větší šanci na úspěšné zvládnutí zkoušky (přibližně dvě třetiny uchazečů složí zkoušku napoprvé) než ti, kteří byli neúspěšní v minulosti a zkoušku opakují (z této skupiny je úspěšná přibližně jedna třetina). K prosinci 2015 bylo na světě něco přes 22 tisíc držitelů BCAB a BCaBA, přičemž jejich počet, zdá se, roste exponenciálně. (viď porovnání dat podle Martin & Shook, 2011).

Požadavky na RBT Certifikaci

Zájemci o licenci RBT (registrovaný behaviorální technik) musí vlastnit minimálně osvědčení o ukončení středního vzdělání ( maturita), případně jeho ekvivalentu. Dále musí absolvovat 40-hodinový základní kurz v behaviorální analýze v oblasti měření, hodnocení, získávání zručností, redukování nežádoucího chování, dokumentace a reportování, profesionálního jednání a rozsahu praxe. Zájemci pak musí projít hodnocením odborné způsobilosti a složit zkoušku. Kurz a hodnocení odborné způsobilosti může vést BCBA nebo BCaBA.   

Udržení Certifikace/Registrace

Držitelé certifikací BCBA and BCaBA si udrží platnost své certifikace, pokud splní požadavek pokračování ve vzdělávání v průběhu dvouletého recertifikačního cyklu. Držitelé BCBA musí nasbírat minimálně 32 navazujících vzdělávacích jednotek (CEUs), držitelé BCaBA musí nasbírat minimálně 24 CEUs. Čtyři CEUs musí být zaměřeny na etiku. Držitelé certifikací můžou nasbírat CEUs (jedna CEU je ekvivalentem jedné hodiny navazujícího vzdělávání) prostřednictvím dokončení nebo absolvování dalšího vzdělávání schváleného BACB, případně účastí na semináři, kterou organizuje poskytovatel navazujícího vzdělávání úrovně BACB, účasti a/nebo absolvování semináře iniciovaného BACB, publikováním článku v odborném časopise nebo editorskou činností. Alternativou je úspěšné opakování příslušné zkoušky potřebné k získání certifikace. Pro udržení platnosti své certifikace musí držitelé BCaBA pracovat pod dohledem BCBA.

Držitelé licence RBT si udrží svoji certifikaci na základě úspěšného absolvování vyhodnocení odborné způsobilosti RBT každý rok. Musí pracovat pod supervizí držitele BCBA nebo BCaBA.

 

BACB Task Lists ( seznam úkolů)

Čtvrtí vydání seznamu úkolů BACB (pro BCBA a BCaBA) poskytuje obsah, na kterém jsou koncipovány zkoušky na BACB. Seznam úkolů RBT  poskytuje obsah, na kterém je založeno vyhodnocení odborné způsobilosti RBT. Tyto seznamy úkolů jsou pravidelně přehodnocovány, aby se zajistilo, že obsah zodpovídá současné úrovni poznatků v oblasti behaviorální analýzy. Toto se dosahuje analýzou pracovních úkolů BACB, která se provádí v pravidelných intervalech. Analýzu pracovních úkolů v první fázi uskutečňuje panel expertů na danou oblast, kteří posoudí důležitost úkolů v kontextu vědomostí, zručností a schopností behaviorálních analytiků nebo techniků. Držitelé BACB jsou pak vyzváni k posouzení Seznamu úkolů a ohodnocení důležitosti identifikovaných úkolů. Je potřeba zdůraznit, že oblast (tj. behaviorální analytici) je posuzována ve vztahu k vědomostem, zručnostem a schopnostem vykonavatelů této profese a proto obsah Seznamu úkolů určuje spíš celá oblast než samotný výbor BACB. (Shook, Johnston & Mellichamp, 2004).

BACB Task lists lze stáhnout z internetové stránky BACB (www.bacb.com).

 

 Proč Certifikace BACB?

Přínos mezinárodní certifikace pro ty, kteří pracují jako behaviorální analytici nebo behaviorální technici spočívá hlavně v ochraně klienta. Certifikace umožňuje zákazníkům (např. rodičům a jiným profesionálům) rozlišovat mezi jednotlivci, kteří jsou správně vyškoleni a jsou zkušení od těch, kteří nejsou. Aby se umožnilo toto rozlišení a zároveň předešlo zmatení zákazníků, je zakázáno zmiňovat certifikaci ve vztahu k vlastní osobě, pokud tato dotyčná osoba nemá certifikaci – nemůžete zmiňovat sebe jako „BCBA (nebo BCaBA, RBT) studenta“ apod. Další přínos zahrnuje jistotu kvality, konzistence a důslednosti u všech behaviorálních analytiků a také platnost certifikací. Certifikace BCBA (nebo BCaBA, RBT) by tedy měla mít stejnou hodnotu po celém světě. Většina zemí ještě neuznává aplikovanou behaviorální analýzu jako samostatnou profesi, na rozdíl od psychologie, řečové a jazykové terapie, práva, medicíny, atd. Přijetí profesionálního postavení  by bylo důležité k ukotvení a charakterizování profese na základě poskytnutí definice a identity pro behaviorální analytiky. Profese jsou definovány spíš podle toho, kdo je provozuje, než podle toho, co je poskytováno: klinické psychologové se zabývají klinickou psychologií, právníci právem, behaviorální analytici behaviorální analýzou.

 

Seznam literatury

Institute for Credentialing Excellence (2010). Standard for Assessment-Based Certificate Programs, Washington DC: Author.

Martin, N.T. & Shook, G.L. (2011). The Behavior Analyst Certification Board and International Credentialing for Behaviour Analysts. European Journal of Behavior Analysis, 12, 41-47.

Shook, G. L. (2005). An examination of the integrity and future of Behavior Analyst Certification Board credentials. Behavior Modification, 29, 562-574.

Shook, G. L., Johnston, J. M., & Mellichamp, F. (2004). Determining essential content for applied behavior analyst practitioners. The Behavior Analyst, 27, 67-94.

Starin, S., Hemingway, M., & Hartsfield, F. (1993). Credentialing behavior analysts and the Florida behavior analysis certification program. The Behavior Analyst, 16, 153-166.

 

English:

The Behavior Analyst Certification Board and International Credentialing for Behaviour Analysts

Neil Martin, PhD, BCBA-D, Director of International Development, Behavior Analyst Certification Board

The Behavior Analyst Certification Board®, Inc. (BACB®) is an independent non-profit corporation rather than a membership organization. It was founded in May 1998 based on the certification programme that was operated by the (US state of) Florida Department of Children and Families (Starin, Hemingway & Hartsfield, 1993). The first round of BACB examinations took place in May 2000 using the Florida certification examinations. The Florida certification programme was gradually phased out such that by 2004 the BACB became the only behaviour analyst credentialing body in existence. The BACB certification programmes meet rigorous and stringent quality control standards (Shook, 2005) and they are accredited by the National Council for Certifying Agencies, the accreditation body of the Institute for Credentialing Excellence (2010).

The BACB’s Global Mission is to protect consumers of behaviour analysis services worldwide by systematically establishing, promoting, and disseminating professional standards. The BACB’s Global Vision is to solve a wider variety of socially significant problems by increasing the availability of qualified behaviour analysts around the world.

The BACB certifies behaviour analysts at two levels: Board Certified Behavior Analyst® (BCBA®) and the lower level Board Certified Assistant Behavior Analyst® (BCaBA®). A BCBA may also meet the requirements for a higher level doctoral designation (BCBA-D™) post certification. The BACB also offers a tutor-level credential – the Registered Behavior Technician™ (RBT™).

 Eligibility Requirements for BCBA/BCaBA Credentialing

To become a BCBA or BCaBA one must pass the relevant BACB examination. To become eligible to sit the examination one must meet degree, coursework and supervised experience requirements.

For BCBA examination eligibility one must possess a master’s degree in Psychology, Education or Behaviour Analysis from a university or other suitably accredited higher education institution. One must complete 270 coursework hours of postgraduate level instruction in behaviour analysis specifically allocated to content areas that cover the BACB Task List and ethical standards of the profession (see table 1). Individuals must also have completed 1500 hours of supervised independent fieldwork, 5% of which (75 hours) must be directly supervised by an existing BCBA. This is the primary path (option 1) through which most individuals become eligible to sit the BCBA examination. However, there are two alternative options for BCBA examination eligibility that are less well known.

Option 2 (the College Teaching option) is for existing faculty members that have been teaching behavior analysis. This option requires that the applicant has held a faculty appointment for at least 3 years (cumulatively) full-time at a fully accredited higher education institution within a 5-year period. The applicant must have taught at least 5 sections/iterations of behaviour analytic coursework; they must have taught at least 2 behaviour analytic content areas (from concepts and principles of behaviour, single-subject research methods, applied behaviour analysis, ethics in behaviour analysis) in separate courses; each taught course must have been primarily devoted to behaviour analysis; coursework must have been taught at graduate level. Evidence of the teaching requirements must be supported by a letter from the applicant’s head of department and course syllabi. The applicant must also have published at least one article that is behaviour analytic in nature, includes at least one experimental evaluation, is published in a high quality, peer-reviewed journal, and that the applicant was the first or second author. The teaching and publication requirement substitutes for the 270 hour coursework requirement.

Option 3 (the Postdoctoral Experience option) is available to senior practitioners for whom the coursework and supervised experience cannot be easily obtained. The applicant must possess a doctoral degree in behaviour analysis, psychology or education from an accredited higher education institution. The applicant must have at least 10 years of postdoctoral experience practicing behaviour analysis. The duration must be at least 10 years of full-time practice (cumulatively) and the practice must have occurred under a relevant state or national professional credential. Required documentation includes the applicant’s curriculum vitae, signed attestations from current or former employers, and proof of professional credential. Applicants must accrue at least 500 hours of supervised experience that meets the current BACB experience requirements, and this experience must commence subsequent to the 10 years of postdoctoral experience.

For BCaBA examination eligibility one must possess any bachelor’s degree, complete 180 coursework hours of instruction in behaviour analysis (see table 1) and have completed 1000 hours of supervised independent fieldwork, 5% of which (50 hours) must be directly supervised by an existing BCBA.

Details regarding appropriate supervised activities, appropriate clients, and the nature and documentation of supervision may be reviewed at the BACB website (www.bacb.com).

  Content Areas BCBA Hours BCaBA Hours
Ethical and Professional Conduct 45 15
Concepts and Principles of Behaviour Analysis 45 45
Research Methods in Behaviour Analysis Measurement (including Data Analysis) 25 10
Experimental Design 20 5
Applied Behaviour Analysis Identification of the Problem and Assessment 30 30
Fundamental Elements of Behaviour Change and Specific Behaviour Change Procedures 45 45
Intervention and Behaviour Change Considerations 10 5
Behaviour Change Systems 10 5
Implementation, Management and Supervision 10 5
  Discretionary 30 15
TOTAL 270 180

Table 1: BCBA and BCaBA coursework hours and content areas

BCBA/BCaBA Examinations

Having met the relevant eligibility criteria for the BCBA or BCaBA examination, individuals are then required to sit and pass that specific examination. The examination itself is a multiple choice examination comprising 150 (BCBA) or 132 (BCaBA) questions. The examinations are administered through Pearson VUE, an independent organisation that has responsibility for administering credentialing and qualification examinations across a range of diverse fields including those related to academia, employment, finance, information technology, law, insurance and even driving tests. Pearson VUE provides computer based testing services in over 400 countries worldwide. Individuals who become eligible to sit one of the BACB examinations are given a four-week time-window to book their preferred examination date, time and site, at four points throughout the year; February, May, August and November. The examination is currently available in English, Spanish, Italian, Hebrew, and Simplified Chinese, with translations into Brazilian Portuguese, Korean, Russian, Polish, Japanese, French, Arabic and Hindi planned. First time takers are more likely to pass the examination (approximately two thirds of first time takers pass) than those that have previously failed and are resitting the examination (approximately one third pass). As of December 2015 there are just over 22,000 BCBAs and BCaBAs worldwide and this number appears to be growing exponentially (see Martin & Shook, 2011, for comparative data).

Requirements for RBT Credentialing

To become a RBT one must possess the minimum of a high school diploma or national equivalent. Individuals must then complete 40 hours of basic training in behaviour analysis in the areas of measurement, assessment, skill acquisition, behaviour reduction, documentation and reporting, professional conduct and scope of practice. Individuals must then pass a competency assessment and an examination. The training and the competency assessment may be conducted by a BCBA or a BCaBA.

Maintaining Certification/Registration

BCBA and BCaBA certificants retain their certification by meeting a continuing education requirement over a two-year recertification cycle. BCBAs must accumulate a minimum of 32 continuing education units (CEUs) and BCaBAs must accumulate a minimum of 24 CEUs. Four CEUs must be related to ethics. Certificants may accumulate CEUs (one CEU is equivalent to one hour of continuing education) through completion or delivery of further training, attendance at a BACB approved continuing education provider event, attendance and/or completion of an event initiated by the BACB, journal article publication or editorial activities. Alternatively one may retake (and pass) the relevant examination for their certification. BCaBAs must be supervised by BCBAs to maintain their certification.

RBTs retain their registration by passing the RBT Competency Assessment each year and must be supervised by a BCBA or BCaBA.

BACB Task Lists

The BACB Fourth Edition Task List (for BCBAs and BCaBAs) provides the content on which the BACB examinations are built. The RBT Task List provides the content on which the RBT Competency Assessment is based. The Task Lists are periodically reviewed to ensure that the content remains current to the field of behaviour analysis, and this is achieved by the BACB conducting a Job Task Analysis at regular intervals. The Job Task Analysis occurs initially through an invited subject matter expert panel who review the importance of the tasks in the context of the knowledge, skills and abilities of behaviour analysts or technicians. BACB certificants are then asked to review the resulting Task List to rate the importance of the identified tasks. It is important to stress that the field (i.e. behaviour analysts) is surveyed on the knowledge, skills and abilities associated with the profession and thus it is the field that determines the content of the Task List rather than the BACB (Shook, Johnston & Mellichamp, 2004).

The BACB Task Lists may be downloaded from the BACB website (www.bacb.com).

Why BACB Credentialing?

The benefit of international credentials for those working as behaviour analysts or behaviour technicians is primarily about consumer protection. Having a credential allows consumers (e.g. parents and other professionals) to discriminate between individuals who are appropriately trained and experienced from those that are not. To help this discrimination and not confuse consumers, it is forbidden to refer to the credential with regard to oneself unless one has the credential – you cannot refer to yourself as a “BCBA (or BCaBA, RBT) in training…” or equivalent. Additional benefits include the assurance of quality and consistency across behaviour analytic practitioners, and portability. A BCBA (or BCaBA, RBT) credential should be the same all over the world. Most countries do not yet recognize applied behaviour analysis as a separate and distinct profession, unlike psychology, speech and language therapy, law, medicine etc. The adoption of a professional credential would be important in establishing the profession by virtue of providing a definition and identity for behaviour analysts. Professions are defined by who is providing them rather than what is provided: clinical psychologists practice clinical psychology, lawyers practice law, behaviour analysts practice behaviour analysis.

References

Institute for Credentialing Excellence (2010). Standard for Assessment-Based Certificate Programs, Washington DC: Author.

Martin, N.T. & Shook, G.L. (2011). The Behavior Analyst Certification Board and International Credentialing for Behaviour Analysts. European Journal of Behavior Analysis, 12, 41-47.

Shook, G. L. (2005). An examination of the integrity and future of Behavior Analyst Certification Board credentials. Behavior Modification, 29, 562-574.

Shook, G. L., Johnston, J. M., & Mellichamp, F. (2004). Determining essential content for applied behavior analyst practitioners. The Behavior Analyst, 27, 67-94.

Starin, S., Hemingway, M., & Hartsfield, F. (1993). Credentialing behavior analysts and the Florida behavior analysis certification program. The Behavior Analyst, 16, 153-166.