info@csaba.cz

Proces legitimizace aplikované behaviorální analýzy – ABA v České republice

Legislativní ukotvení nově vznikajících profesí – behaviorální analytik, asistent behaviorálního analytika a behaviorální technik bylo řešeno pozměňovacím návrhem místopředsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR MUDr. Davida Kasala v rámci novely zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. Historie projednávání návrhu novely zákona včetně dokumentů viz http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=880

Zákon 201/2017 Sb. ze dne 8. června 2017,

kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů byl vyhlášen 12. 7. 2017 Sbírkou zákonů v částce 72.  Platnosti nabývá dnem 1. 9. 2017 ( Behaviorální analytik – § 21c, Asistent behaviorálního analytika – § 29, Behaviorální technik – § 29a).

Dostupné materiály:

1) Zákon 201/2017 Sb. ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb. a zákon č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Zákon 201/2017 Sb.
2) Společné prohlášení České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Pracovní skupiny pro oblast aplikované behaviorální analýzy při ČLS JEP a Centra aplikované behaviorální analýzy při PdF MU je reakcí na sérii dezinformací, šířených odbornou i laickou veřejností viz: Společné prohlášení
3) Aplikovaná behaviorální analýza: Senát-prezentace
4) Aplikovaná behaviorální analýza (ABA)- Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) Evidence Based Medicine – EBM. Souhrn o ABA – historie a současnost v zahraničí, kroky k etablování vědního oboru ABA v ČR: ABA
5) Applied Behavior Analysis: Medically Necessary Interventions for Autism Spectrum and Related Disorders. Informační materiál v anglickém jazyce: G.Green_handout – EBM for ABA
6) Videa k tématu, viz níže, další na našem Youtube