info@csaba.cz

Projekt „ Model PaTTAN AI v českých školách

Motto: “We need to match children to treatments, not make children fit to what’s available. You will have a school with a Teacch programme, you have a child who needs ABA. That’s a problem”.  „Je nutné  poskytnout dětem intervenci, ze které profitují, ne tu, která je k dispozici. Pokud máte školu s programem strukturovaného učení a dítě, které potřebuje ABA, je to problém.“  

prof. Fred Voklmar, MD – Yale University – profesor pedopsychiatrie, pediatrie a psychologie během svého vystoupení v průběhu XI. Autism –Europe International Congress, Edinburgh, Scotland, September 16-18, 2016.

Cíle projektu

Zprostředkovat využití  prověřené dobré praxe Ministerstva školství státu Pensylvánie, sekce speciálního vzdělávání  – projekt PaTTAN Autism Initiative v českých školách.

Představit funkční model využití aplikované behaviorální analýzy ve vzdělávání žáků s PAS.

Navázat spolupráci s jeho tvůrci a realizátory.

Podniknout nezbytné přípravné kroky k možnosti pilotního ověření  modelu PaTTAN AI v prostředí běžné základní školy, jako výchozího bodu pro další využití v praxi inkluzivního vzdělávání v ČR.

 

Etapy projektu, časový harmonogram

 2016

◄Navázání spolupráce ČS ABA s čelními představiteli PaTTAN AI Ministerstva školství, sekce speciálního vzdělávání státu Pensylvánie.

◄Jednání s představiteli MŠMT, NUV o možnostech a podmínkách využití dobré praxe ze zahraničí.

◄Přednáška pro pracovníky poradenských zařízení.

 

2017

◄Spolupráce s NUV na projektu “Pokusné ověřování ABA ve vzdělávání žáků s autismem – projekt Ministerstva školství státu Pensylvánie PaTTAN Autism Initiative”..

◄Zajištění stáže  konzultantky pro pilotní ověření projektu PaTTAN AI v ČR v USA .

◄Zprostředkování podkladů pro pilotní projekt NUV, konzultací specialistů, zajištění školení pedagogických pracovníků, workshopu vedeného specialisty s USA.

◄Spoluúčast na organizaci semináře pro odbornou i laickou veřejnost.

◄Spolupráce s NUV a IVIV MU při zajištění supervize pilotního projektu NUV v průběhu jeho nastavení, zahájení a realizace.

 

2018

◄Spolupráce s NUV a IVIV MU na realizaci „Pokusného ověřování ABA ve vzdělávání žáků s autismem – projekt Ministerstva školství státu Pensylvánie PaTTAN Autism Initiative“

◄ Spolupráce na vytváření podmínek pro implementaci výstupů pilotního projektu do praxe.

 

2019

◄ Vyhodnocení projektu „Model PaTTAN AI v českých školách“.

 

Historie PaTTAN Autism Initiative

 Vznik PaTTAN Autism Initiative  byl reakcí na enormní nárůst počtu dětí s autismem.

V  rozmezí  školních roků 1993/4 až 2014/15 vzrostl v Pensylvánii počet žáků s PAS   ze 498  na 29.272. Tento trend se odráží i ve zdravotnických statistikách (1:68 – data z CDC z r. 2014 – Center for Disease Control).  Vývoj situace si žádal vytvoření  funkčního modelu vzdělávání těchto dětí. Úkolem byl pověřen PaTTAN (Pennsylvania Training and Technical Assistance Network)  – organizační složka sekce speciálního vzdělávání Ministerstva školství státu Pensylvánie. Jedním z hlavních tvůrců PaTTAN AI byl  Mike Miklos, BCBA.

Projekt PaTTAN AI představuje detailně propracovaný systém vzdělávání dětí s PAS na základě vědecké, četnými daty ověřené strategie využitím aplikované behaviorální analýzy. Jeho úspěchy se odrážejí ve zlepšení a pokroku ve vzdělávání dětí zapojených do projektu.  Učitelé oceňují jeho smysluplnost, protože vidí výsledky své práce, která jim přináší uspokojení. Do praxe byl zaveden v roce 2002, ve dvou školách, v současné době jej využívá 490 škol na území státu.