Registrovaný behaviorální technik (RBT) – přehled

Oprávnění k výkonu povolání

Registrovaný behaviorální technik (RBT) je paraprofesionál, který praktikuje pod blízkým, trvalým dohledem (supervizí) ABA analytika – BCBA, asistenta analytika – BCaBA nebo FL-CBA (Florida certified behavior analyst). Behaviorální technik je především zodpovědný za přímou realizaci služeb behaviorální analýzy. RBT nevytváří plány intervence ani ohodnocení. Je zodpovědností jeho supervizora (BCBA, BCaBA) určit, které úkoly může RBT zastávat v závislosti na jeho výcviku, zkušenosti a kompetencích. Certifikovaný ABA analytik, který superviduje příslušného technika, je zodpovědný za práci, kterou RBT provádí u jednotlivých případů, nad kterými dohlíží.

RBT musí mít přinejmenším jednoho zodpovídajícího supervizora, který je veřejně uveden v registru RBT (RBT registry). Tento supervizor je zodpovědný a zabezpečuje, že RBT pracuje pod odpovídající supervizí BACB certifikanta.

RBT nesmí být v příbuzenském stavu, nadřazený, nebo zaměstnavatel certifikanta, který provádí výcvik, ohodnocuje kompetence a provádí supervizi, nebo je v pozici zodpovědného certifikanta.

Poznámka: Jedinci, kteří mají titul BCBA, jsou považováni, že splnili a překročili požadované standardy pro BCaBA a RBT. Jedinci, kteří mají titul BCaBA, jsou považováni, že splnili a překročili standardy pro RBT. Ale všichni, kteří byli certifikováni BACB, by se měli prezentovat dosaženou úrovní certifikace, která jim byla udělena Výborem pro certifikaci.

Získání certifikace RBT

Žadatel musí dosáhnout věku 18 let, mít středoškolské vzdělání ukončené maturitou, absolvovat 40 hodin tréninku a mít čistý trestní rejstřík, podstoupit RBT ohodnocení kompetencí (The RBT Competency Assessment) a složit RBT zkoušku.

RBT ohodnocení kompetencí zahrnuje přímé pozorování práce RBT – kompetence jsou uvedeny v RBT Task List. Ohodnocení je ukončeno v době, kdy behaviorální technik prokáže kompetence v každém úkolu určeného hodnotícím. Ohodnocení musí být dokončeno do jednoho roku od přihlášení se do kurzu.

RBT zkouška je založena na RBT Task List a skládá se ze 75 obodovaných položek a 10 nebodovaných položek. Kandidáti budou mít 1,5 hodiny na složení zkoušky, která bude řízena po síti přes 400 center po celém světě. BACB vyjednalo nejnižší možnou platbu za zkoušku 45 dolarů. Zkouška bude průběžně dostupná, kandidáti budou znát své výsledky okamžitě na místě po dokončení.

Udržení kvalifikace

Registrovaní behaviorální technici musí každoročně absolvovat RBT ohodnocení kompetencí, obnovit žádost, mít probíhající supervizi a být v souladu s etickými požadavky BACB.

Etika a disciplína

RBT musí být instruováni a ohodnoceni v etice a kodexu chování jako součásti požadavků způsobilosti k certifikaci. Navíc každý RBT musí dodržovat části Kodexu dodržování předpisů ( the Compliance Code), který je relevantní pro praxi behaviorálních techniků.

Dle www.bacb.com Mgr Petra Doleželová, MUDr Jana Gandalovičová

Podrobnější informace:

Proces přihlašování

Žadatelé budou potřebovat mít dokumenty níže uvedené před zažádáním. Podrobný návod na to, jak vyplnit přihlášku, najdete ZDE.

Podmínky přihlášení a získání oprávnění RBT

Uchazeč o studium úrovně RBT musí splňovat:

 • mít nejméně 18 let
 • mít minimálně středoškolské vzdělání
 • předložit čistý trestní rejstřík (nejvýše 45 dní starý před podáním žádosti)
 • dokončit 40-hodinový tréninkový program (řízený BACB certifikovaným) založeným na RBT Task List.
 • Složit RBT Hodnocení kompetencí BACB´s
 • Zaplatit 50 dolarů poplatek za podání žádosti (roční poplatek za obnovení je 35 dolarů)

RBT žadatel musí dokázat, že dokončil středoškolské vzdělání. U mezinárodního nebo soukromého školství, kde nemůže prokázat jasně rovnocennost kompletního středoškolského vzdělání v US, předloží jako student Educational Credential Evaluators (www.ece.org). Jestliže žadatel je ze země, která nenabízí ekvivalent diplomu ze střední školy, žadatel musí prokázat, že zůstal v denním vzdělávacím programu po celou dobu požadovanou v jejich zemi.

Překlad dokumentů o vzdělání musí pocházet z NACES.

Trestní rejstřík

V rozsahu povoleném zákonem, musí být zkontrolován trestní rejstřík RBT žadatel ne více než 45 dní starý před podáním žádosti. Pak musí Odpovědný certifikant (BACB) potvrdit, že žadatel úspěšně ukončil trestní ověření spolehlivosti srovnatelné s běžně vyžadovaným pro ty, kdo pracují jako domácí zdravotní asistenti, odborníci pro péči o děti nebo učitelé. Odpovědní certifikant není povinnem přezkoumat zprávu pozadí nebo registru. Poté odpovědný certifiknt potvrdí následující prohlášení:

BACB´s RBT seznam úkolů – RBT Task list.

obsahuje jádro úloh, které jsou pravděpodobně vykonavatelné behaviorálním technikem, uspořádané následujícími oblastmi: měření, hodnocení, osvojení dovedností, omezení chování, dokumentace a podávání zpráv a profesionální provádění a rozsah procvičování. Je zodpovědností supervizora určit, které další úkoly behaviorální technik může vykonávat na základě svých kompetencí. RBT Task List je základním požadavkem tréninku RBT, RBT Competency Assessment (hodnotící kompetence) a RBT Examination (zkouška).

RBT požadavky na trénink

RBT Task List slouží jako učební plán pro trénink vyžadovaný pro všechny kandidáty na behaviorálního technika. Požadavky na trénink jsou následující:

 • trénink musí pokrývat všechny úkoly a podúkoly z RBT task list, a které byly navrženy tak, aby byly odpovídající pro RBT.
 • celková doba trvání tréninku musí být nejméně 40 hodin (ale může být nabízena v jiných časových jednotkách)
 • nejméně 3 hodiny tréninku musí být věnovány etice a profesionálnímu chování
 • trénink musí být prováděn osobně nebo on-line
 • trénink vedený online asynchronním způsobem musí být navržen BACB certifikantem, jehož jméno by mělo být identifikováno na začátku tréninku. Toto školení by mělo být navrženo za využití výukových postupů, přístupu analýzy chování (př. naprogramovat příkaz)
 • trénink má být didaktický (formou přednášky) nebo experimentální (role při tréninku) v přirozeném prostředí
 • trénink musí být dokončen během 90 dní
 • trénink musí být prováděn ANA analytikem s titulem BCBA
 • online trénink musí být podávány ne-certifikovanými, kteří byli dodatečně vyškoleni a provádí výcvik pod vedením supervizora BCBA nebo BCaBA
 • nově: trénink musí obsahovat krátké stručný přehled o pověření BACB, stejně jako role RBT, BCaBA a BCBA ve vztahu k sobě navzájem

Poznámka: Jakékoli dodatečné školení by mělo být provedeno odděleně od výše popsané praxe.

Poznámka: Požadavky na BACB ročníkovou práci uvádějí, že žadatelé musí ve třídě s instruktorem absolvovat určité hodiny výuky v oblasti vybraného rozsahu. On-line kurzy mohou být akceptovatelné, ale jen v případech, kdy hodinu poskytuje instruktor ve stejném rozsahu a obsahu, jako by učinil ve třídě. Například, čas strávený účastí na interaktivních případech, video přednáškách, diskusemi nebo podobným kontaktem s instruktorem může být započten do daných hodin. Pro oba případy – ve třídě či online kurzu, čas strávený čtením a plněním úloh není započítáván do času odučeného instruktorem.

Poskytovatelé výcviku musí poskytnout spojení s RBT Task List s obsahem následujícího textu ve všem on-line i tištěných materiálech pro jejich tréninkový program.

Tento tréninkový program je vytvořen pro Registrované Behaviorální Techniky – Taks list a je navržen na sezení 40 hodin tréninkových hodin požadovaných pro získání osvědčení RBT. Tento program je nabízen nezávisle na BACB.

Školitel musí uchovávat dokumenty ze školení každého žáka nejméně 7 let. Dokumenty předložené BACB musí obsahovat: Datum zahájení a ukončení školení, jméno jednotlivce, který obdržel školení, počet hodin instruktora, výše uvedené prohlášení a prohlášení, že student úspěšně absolvoval trénink.

Hodnocení kompetencí RBT

RBT Competency Assessment je základní výchozí roční hodnocení požadavků pro oprávnění k výkonu RBT. Hodnocení musí být spravováno BACB certifikantem po 40 hodin požadovaného školení a má být doplňováno. Hodnocení vyžaduje rozhovor a přímé pozorování základních kompetencí z RBT Task List. Hodnocení je kompletní, když behaviorální technik prokáže způsobilost ve všech úkolech, které určí posuzovatel. Posouzení musí být kompletní ne déle než jeden rok před zažádáním. Detaily administrativních instrukcí jsou přístupné.

RBT zkouška

Požadavky na RBT zkoušku budou následující: Zkouška bude založena na RBT Task List a bude se skládat ze 75 obodovaných položek a 10 zkušebních položek. Kandidáti budou mít 1,5 hodiny na složení zkoušky, která bude řízena po síti přes 400 center po celém světě. BACB vyjednalo nejnižší možnou platbu za zkoušku 45 dolarů. Zkouška bude průběžně dostupná, kandidáti budou znát své výsledky okamžitě na místě po dokončení.

Požadavky supervize

RBT nemohou praktikovat nezávisle. Každý RBT musí obdržet minimálně 5% hodin strávených pod přímým dohledem supervizora každý měsíc. Supervize musí obsahovat nejméně 2 tváří v tvář synchronizované kontakty za měsíc, během kterých supervizor dohlíží na to, jak RBT provádí práci (toto může být uskutečněno i přes internet). Nejméně 1 ze 2 kontaktů se supervizorem musí být jeden na jednoho, ale druhý může být uskutečněn v rámci setkání malé skupiny. Supervizor musí být BACB certifikant.

PDF dokument speciálně pro supervizory.

Veřejná zodpovědnost RBT

Všichni RBT musí mít někoho, kdo je veřejně zodpovědný za ně (zodpovědný certifikant). RBT bez zodpovědných certifikantů (BCBA) nemohou figurovat v Behavior Technician Registry. Zodpovědný certifikant může být RBT´s supervizorem nebo jim může být certifikant, který souhlasí s koordinací RBT supervize obdržené od supervizora. Zodpovědný certifikant, který koordinuje dozor – supervizi je zodpovědný jen za to, že RBT splňují požadavky supervize. Nejsou zodpovědní za práci vykonanou RBT. Supervizor dohlíží na konkrétní případ, je odpovědný za práci vykonanou RBT na tomto případu. Odpovědný certifikant je odpovědný za udržování dokumentace dohledu a je primárním spojením RBT a BACB.

Registrace změn

Zodpovědný certifikant je odpovědný za komunikaci veškerých změn v RBT supervizi – statutu v BACB. Chcete-li se odebrat jako odpovědný certifikant od RBT, odešlete email BACB a informujte nás, že již nebudete sloužit v této roli. Když nový zodpovědný certifikant začíná v této roli, kontaktuje BACB: RBT@BACB.com.

Obnovení certifikace

Každoroční obnovení procedur budou zahrnovat standardy BACB atestací a podávání zpráv o podmínkách, potvrzení o pokračování supervize a úspěšný přechod přes RBT Hodnocení kompetencí (http://www.bacb.com/Downloadfiles/RBT/RBT_Competency_Assessment.pdf) e starší než 45 dní před podrobením se obnovení žádosti. Každoroční poplatek je 35 dolarů.

Etika a disciplína

Každý RBT obdrží nejméně 3 hodiny instrukcí o etice a profesionálním chování. Během povinného školení budou testováni stran profesionálního chování a rozsahu praxe během RBT Competency Assessment. Navíc, každý RBT se musí podřídit Směrnicím pro zodpovědné chování behaviorálních analytiků navržené jako relevantní pro praxi behaviorálních techniků.

Následující proces bude následovat pro kázeňské stížnosti proti RBT platné v BACB.

 1. Všechny profesionální/etické stížnosti musí být podřízeny bezprostředně RBT´s supervizorovi v dotyčné věci.
 2. Jestliže supervizor určí, že jde o nebezpečí ublížení spotřebiteli nebo jiným osobám účastnících se na pracích, supervizor má okamžitě předat hlášení o věci BACB použitím (forma stížnosti) v současné době provozované BCBA a BCaBA stížnosti. Požadavek hlásit záležitost BACB je navíc ke všem ostatním etickým povinnostem supervizora včetně. Ale ne omezeně- musí se přijmou okamžitá nápravná opatření k zajištění dodatečné ochrany klienta, povinné hlášení příslušným orgánům a příslušným agenturám – zaměstnavateli.