Chelčického 641/9, Brno-Královo Pole, 612 00 info@csaba.cz
 • CSABA
  Aplikovaná behaviorální analýza je vědní obor, který zkoumá lidské chování a využívá získané poznatky ke změně sociálně významného chování jednotlivců i celých skupin.

  Aplikovaná behaviorální analýza

  ABA vychází z

  • behaviorismu, který tvoří její teoretický rámec;
  • výzkumu, který umožňuje ověřovat nové postupy a zavádět je do praxe;
  • kontinuálního sběru dat o chování.
  Tyto tři pilíře umožňují sestavit intervenční program “šitý na míru” konkrétnímu jedinci, činit objektivní rozhodnutí v průběhu intervence a provádět nutné změny v průběhu behaviorálního programu.
  Image
  Image

  ABA umožňuje porozumět

  • lidskému chování a jeho příčinám; 
  • vlivu okolního prostředí na jednání člověka; 
  • procesům učení. 
  ABA napomáhá objektivně analyzovat chování tak, aby bylo možné určit jeho funkci. Jinými slovy zjišťuje, proč k určitému chování dochází. 

  Behaviorální terapeut zjišťuje, co chování předcházelo a co po něm následovalo. Samotné chování pak definuje měřitelným a pozorovatelným způsobem. Díky tomu může měnit prostředí člověka tak, aby došlo k žádoucí změně.

  Cíle ABA

  Postupy založené na ABA se již několik desetiletí zdárně používají v různých oblastech. V České republice i v zahraničí je v současnosti těchto postupů nejčastěji využíváno při práci s dětmi s neurovývojovým postižením nebo jinými obtížemi v učení. Záběr ABA je však mnohem širší, protože principy chování jsou všeobecně platné pro všechny. 

  Pro osoby s neurovývojovým postižením se cíle stanovené v rámci behaviorálního programu odvíjí od jejich individuálních potřeb a potřeb jejich blízkých. Může se jednat o cíle zaměřené na zvládání každodenních dovedností jako jsou např. sebeobsluha, péče o sebe a o domácnost, atp. Může se ale také jednat o školní dovednosti nebo o změnu takového chování, které brání člověku v začlenění do společnosti. Mezi důležité cíle patří kromě rozvoje široké škály dovedností a schopnosti se učit právě začlenění do společnosti a dosažení co největší samostatnosti. Každá intervence je přizpůsobena individualitě, současné úrovni dovedností, potřebám a zájmům dané osoby. 

  ABA pomáhá osobám s neurovývojovým postižením zejména v těchto důležitých oblastech:
  • komunikace a sociální interakce;
  • paměť a učení;
  • redukce náročného chování.
  Náročné nebo též problémové chování je takové chování, které vyčleňuje danou osobu ze společnosti, může představovat zdravotní riziko pro daného jedince nebo jeho okolí, může způsobit materiální škody nebo představuje vážnou bariéru v učení.
  Při stanovování cílů behaviorální intervence je klíčová spolupráce mezi odborníkem na behaviorální analýzu, klientem, pečujícími osobami a dalšími odborníky z jiných oborů. ABA terapeuti jsou při výkonu své činnosti vázáni etickým kodexem.

  Základní principy ABA

  Při učení nových dovedností využívá ABA zejména motivaci jedince. Díky analýze chování terapeut nejprve zjistí, co má klient rád, a prostřednictvím jeho oblíbených věcí a aktivit jej motivuje k učení. Jeho zájmy a oblíbené činnosti cíleně začleňuje do intervenčního sezení.

  ABA terapeut se snaží předcházet problémovému chování, což je možné opět díky předchozí analýze chování. Kupříkladu během učení zadává takové množství a náročnost úkolů, jaké jsou pro klienta přijatelné, a udržuje u něj vysokou motivaci. Díky tomuto přístupu je ABA také zábavná.
  Image
  Přejato a upraveno podle www.autismspeaks.org

  Kontakt

  Česká odborná společnost aplikované behaviorální analýzy
  Chelčického 641/9,
  Brno-Královo Pole, 612 00, CZ

  info@csaba.cz

   

  Fakturační údaje

  IČO: 04619781

  č. účtu: 2200919344/2010

  Fio banka, a.s.

  Editor webu

  Lenka Gajzlerová