Chelčického 641/9, Brno-Královo Pole, 612 00 info@csaba.cz
 • CSABA
 • Business Joomla Tempate

  Asistent behaviorálního analytika

  Zdravotnický pracovník

  Legislativa definující asistenta behaviorálního analytika

  Zákon č. 96/2004 Sb. specifikuje podmínky získání způsobilosti k výkonu profese asistenta behaviorálního analytika, Vyhláška MZČR č. 55/2011 Sb. definuje činnost asistenta behaviorálního analytika a Vyhláška MZČR č. 39/2005 Sb. ustanovuje minimální požadavky na studium a dočtete se zde zákonné minimum znalostí a dovedností asistenta behaviorálního analytika.

  § 29, Zákon č. 96/2004 Sb.
  Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

  Odborná způsobilost k výkonu povolání asistent behaviorálního analytika:

  (1) Odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta behaviorálního analytika se získává absolvováním akreditovaného bakalářského studia v oblasti vzdělávání psychologie nebo neučitelská pedagogika a akreditovaného kvalifikačního kurzu asistent behaviorálního analytika.

  (2) Za výkon povolání asistenta behaviorálního analytika se považuje činnost v rámci diagnostické a léčebné péče v oboru behaviorální analýzy pod odborným dohledem behaviorálního analytika.

  § 22a, Vyhláška č. 55/2011 Sb.
  Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

  Asistent behaviorálního analytika vykonává činnosti podle § 3 odst. 2 a dále pod odborným dohledem behaviorálního analytika může

  a) provádět základní behaviorálně analytické hodnocení,
  b) na základě funkčního hodnocení a po konzultaci s behaviorálním analytikem navrhovat plán behaviorální intervence a prostřednictvím metod behaviorální analýzy provádět terapii, rehabilitaci a reedukaci chování u dětí i dospělých s neurovývojovými poruchami,
  c) v rozsahu své odborné způsobilosti provádět prevenci, výchovu a poradenství s cílem dosažení maximálního rozvoje širokého spektra chování a dovedností u dětí i dospělých s neurovývojovými poruchami, zejména v oblastech sebeobslužných dovedností, komunikace, sociální a emocionální adaptace, učení, trávení volného času a podpory nezávislosti,
  d) provádět edukaci rodinných příslušníků a zdravotnických pracovníků při realizaci plánu behaviorální intervence,
  e) v rozsahu své odborné způsobilosti provádět poradenskou a vzdělávací činnost v oblasti rozvoje žádoucího chování a úpravě maladaptivního chování.

  § 20b, Vyhláška č. 39/2005 Sb.
  Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání

  (1) Odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta behaviorálního analytika se získává absolvováním akreditovaného studijního programu a vzdělávacího programu kurzu.
  (2) Akreditovaný studijní program má standardní dobu studia nejméně 3 roky.
  (3) Vzdělávací program kurzu zahrnuje nejméně 300 hodin teoretické výuky a nejméně 1200 hodin praktického vyučování.
  (4) Studium ve vzdělávacím programu kurzu poskytuje znalosti a dovednosti stanovené v § 3 a dále obsahuje

  a) teoretickou výuku poskytující znalosti v
  1. oblastech nebo metodách, které tvoří základ potřebný pro poskytování behaviorálně analytické péče, a to v konceptech a principech behaviorální analýzy, historii a vývoji behaviorálních teorií, základech experimentální analýzy chování a aplikované behaviorální analýze,
  2. dalších, s behaviorální analýzou souvisejících metodách a technikách behaviorálně analytické diagnostiky pomocí funkčního hodnocení a funkční analýzy chování, měření chování, základech analýzy dat se zaměřením na topografii, frekvenci, trvání, latenci, intervaly výskytu a intenzitu chování, depistáži a sledování problémového chování, implementaci programů behaviorální změny včetně vytváření individuálních plánů učení, podmiňování a aplikace různých plánů posilování způsobů chování, behaviorálních intervencích u deficitů a excesů v chování, v základech etiky a profesního chování v behaviorální analýze,
  3. souvisejících oblastech, a to v organizaci poskytování behaviorálně analytické péče v rámci zdravotní a sociální péče, v základech metodologie vědeckého výzkumu a praxe založené na důkazech, základech právní problematiky poskytované behaviorálně analytické péče a v oblasti zdravotních a sociálních služeb a školství,

  b) praktické vyučování poskytující dovednosti navazující na teoretické vědomosti, a to zejména v oblasti přímého pozorování behaviorálního analytika a asistenta behaviorálního analytika při implementaci behaviorálního programu, provádění základů behaviorálně analytického hodnocení a diagnostiky chování, přípravy, implementace behaviorálních programů zaměřených na učení nových dovedností a redukci problémového chování ve spolupráci s behaviorálním analytikem, provádění behaviorálně analytické terapie, rehabilitace a reedukace chování, dodržování etických a profesních standardů v behaviorální analýze, vedení organizované reflexe a zdravotnické dokumentace, spolupráce v multidisciplinárním týmu i s rodinou; praktické vyučování probíhá pod přímým vedením kvalifikovaných behaviorálních analytiků nebo v odůvodněných případech jiných zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zejména u poskytovatele zdravotních služeb, v zařízeních sociálních služeb a ve vlastním sociálním prostředí pacienta.

  Kontakt

  Česká odborná společnost aplikované behaviorální analýzy
  Chelčického 641/9,
  Brno-Královo Pole, 612 00, CZ

  info@csaba.cz

   

  Fakturační údaje

  IČO: 04619781

  č. účtu: 2200919344/2010

  Fio banka, a.s.

  Editor webu

  Lenka Gajzlerová