Chelčického 641/9, Brno-Královo Pole, 612 00 info@csaba.cz
 • CSABA
 • Business Joomla Tempate

  O profesi

  Na této stránce naleznete informace o zdravotnických profesích Behaviorální analytik, Asistent behaviorálního analytika a Behaviorální technik. Dále zde najdete informace o mezinárodní certifikaci behaviorálních analytiků a nakonec také o dalších profesích, které ve své praxi využívají principy a prvky aplikované behaviorální analýzy.
  Profesní přípravu v České republice zajišťuje Centrum aplikované behaviorální analýzy (CABA).

  Zdravotnická povolání

  Behaviorální analytik

  Legislativa definující behaviorálního analytika

  Zákon č. 96/2004 Sb. specifikuje podmínky získání způsobilosti k výkonu profese behaviorálního analytika, Vyhláška MZČR č. 55/2011 Sb. definuje činnost behaviorálního analytika a Vyhláška MZČR č. 39/2005 Sb. ustanovuje minimální požadavky na studium a dočtete se zde zákonné minimum znalostí a dovedností behaviorálního analytika.
  Image
  terapie

  Asistent behaviorálního analytika

  Legislativa definující asistenta behaviorálního analytika

  Zákon č. 96/2004 Sb. specifikuje podmínky získání způsobilosti k výkonu profese asistenta behaviorálního analytika, Vyhláška MZČR č. 55/2011 Sb. definuje činnost asistenta behaviorálního analytika a Vyhláška MZČR č. 39/2005 Sb. ustanovuje minimální požadavky na studium a dočtete se zde zákonné minimum znalostí a dovedností asistenta behaviorálního analytika.

  Behaviorální technik

  Legislativa definující behaviorálního technika

  Zákon č. 96/2004 Sb. specifikuje podmínky získání způsobilosti k výkonu profese behaviorálního technika, Vyhláška MZČR č. 55/2011 Sb. definuje činnost behaviorálního technika a Vyhláška MZČR č. 39/2005 Sb. ustanovuje minimální požadavky na studium a dočtete se zde zákonné minimum znalostí a dovedností behaviorálního technika.
  Image

  Mezinárodní certifikace

  Certifikaci odborníků v oblasti aplikované behaviorální analýzy poskytuje již více než 20 let Výbor pro certifikaci behaviorálních analytiků (Behavior Analyst Certification Board, BACB). Získání a udržování certifikace u této organizace je jednou ze základních podmínek pro výkon profese behaviorálního analytika např. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Certifikace je známkou vysokého standardu absolvovaného vzdělání, rozsáhlé praxe v behaviorální analýze a úspěšného absolvování komplexní certifikační zkoušky. Certifikovaní odborníci jsou povinni dodržovat Etický a profesní kodex BACB a celoživotně se vzdělávat. Mezinárodní výbor rozlišuje čtyři druhy certifikací, které jsou popsány níže. V současné době působí v České republice několik desítek odborníků s touto certifikací. Jejich seznam je možné dohledat na webových stránkách babc.com

  Board Certified Behavior Analyst - Doctoral
  BCBA-D

  (Certifikovaný behaviorální analytik – doktorská úroveň)
  Odborníci certifikovaní na úrovni BCBA-D jsou nezávislí praktici s doktorským vzděláním v oblasti aplikované behaviorální analýzy. Označení BCBA-D není samostatnou certifikací a neposkytuje žádná práva nad rámec certifikace BCBA. Držitelé označení BCBA-D mohou působit ve stejné funkci jako BCBA (tj. jako nezávislý odborník, který poskytuje behaviorálně-analytické služby) a musí splňovat všechny požadavky na udržení certifikace BCBA.

  Board Certified Behavior Analyst
  BCBA

  (Certifikovaný behaviorální analytik)
  Odborníci certifikovaní na úrovni BCBA jsou nezávislí praktici s magisterským vzděláním, kteří poskytují behaviorálně-analytické služby. BCBA mohou dohlížet na práci certifikovaných asistentů behaviorálních analytiků (BCaBA), registrovaných behaviorálních techniků (RBT) a dalších odborníků, kteří poskytují behaviorálně-analytické služby. 
  Dle současně platných podmínek musí uchazeči absolvovat nejméně 315 hodin teoretické přípravy v behaviorální analýze, 2000 hodin praxe pod supervizí a úspěšně absolvovat certifikační zkoušky.

  Board Certified Assistant Behavior Analyst
  BCaBA

  (Certifikovaný asistent behaviorálního analytika)
  Odborníci certifikovaní na úrovni BcaBA jsou praktici s bakalářským vzděláním, kteří poskytují behaviorálně-analytické služby pod dohledem certifikovaného behaviorálního analytika (BCBA). BcaBA mohou dohlížet na práci registrovaných behaviorálních techniků (RBT). Dle současně platných podmínek musí uchazeči absolvovat nejméně 225 hodin teoretické přípravy v behaviorální analýze, 1500 hodin praxe pod supervizí a úspěšně absolvovat certifikační zkoušky.

  Registered Behavior Technician
  RBT

  (Registrovaný behaviorální technik)
  Registered Behavior Technician (RBT) je nejnižší certifikát pro pracovníky v oblasti aplikované behaviorální analýzy. RBT pomáhají při poskytování behaviorálních služeb a vykonávají přímou práci pod vedením a přísným dohledem supervizora (BCBA nebo BcaBA), který je zodpovědný za veškerou práci, kterou RBT vykonávají.
  Dle současně platných podmínek musí uchazeči absolvovat nejméně 40 hodin teoretické přípravy v behaviorální analýze, prokázat základní kompetence v poskytování behaviorálně analytických postupů a úspěšně absolvovat certifikační zkoušky.
  Od roku 2023 již nebude Výbor pro certifikaci behaviorálních analytiků poskytovat certifikace celosvětově, ale pouze pro uchazeče z USA, Kanady, Velké Británie a Austrálie. Všichni čeští odborníci, kteří již certifikaci získali, však touto změnou nejsou dotčeni a jejich certifikace zůstává nadále v platnosti. Noví uchazeči o mezinárodní certifikaci v behaviorální analýze se nyní mohou obracet na International Behavior Analyst Organization – IBAO (www.theibao.com), která agendu mezinárodních certifikací přebírá.

  Další odborníci využívající principy a prvky aplikované behaviorální analýzy

  Aplikovaná behaviorální analýza je vědní obor, jehož poznatky se uplatňují v různých oblastech života a využívá je celá řada odborností. Postupy vycházející z ABA se běžně uplatňují v praxi speciální pedagogiky, sociální práce nebo v personálním managementu (obdobně jako poznatky z psychologie, pedagogiky nebo sociologie). Odborníci z řad pedagogických a dalších profesí by měli principy a dílčí postupy ABA využívat pouze při činnostech, ke kterým jsou oprávněni v rámci své vlastní profese (speciální pedagog, asistent pedagoga, logoped, pracovník v sociálních službách) a pouze v rozsahu svého vzdělání a osvojených kompetencí. Komplexní behaviorálně analytické programy (zejména ty, které obsahují složku redukce problémového chování) by měly být poskytovány pouze pod odborným dohledem behaviorálního analytika.
  Image

  Kontakt

  Česká odborná společnost aplikované behaviorální analýzy
  Chelčického 641/9,
  Brno-Královo Pole, 612 00, CZ

  info@csaba.cz

   

  Fakturační údaje

  IČO: 04619781

  č. účtu: 2200919344/2010

  Fio banka, a.s.

  Editor webu

  Lenka Gajzlerová